Manifest Uwłaszczeniowy

Wyboru daty proklamowania niniejszego Manifestu nie dokonaliśmy przypadkowo. To właśnie dziś mija 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Trudno jest przecenić wagę tamtego wydarzenia, kończącego trwający prawie dwieście lat okres rozbicia dzielnicowego i udaremniającego wciąż nasilające się wrogie zewnętrzne zakusy. Bez cienia przesady możemy stwierdzić, że akt ten uratował gwałtownie dotąd słabnącą polską państwowość i rozpoczął jej marsz ku wielkości. Dziś potrzebujemy czynu państwotwórczego o podobnej randze i doniosłości! Czynu, który najpierw zatrzyma trwający od wielu lat proces osłabiania żywiołu polskiego, a następnie będzie systematycznie podnosił jego cywilizacyjny prestiż.

Stoimy u progu katastrofy dziejowej porównywalnej tylko z osiemnastowiecznymi rozbiorami. Zagrożone jest nasze terytoriu i zwierzchność nad nim. Wrogowie niepodzielnie podporządkowli sobie wszystkie ośrodki władzy w Polsce, kontrolują całe życie polityczne i partyjne. Z kolei naród polski zatracił swój instynkt samozachowawczy. Bieda i odtrącenie przez nowo powstałe elity spowodowały zanik odpowiedzialności za sferę publiczną. Zapaść moralna i cywilizacyjna widoczna jest w każdym polskim mieście i wsi. Nieliczne inicjatywy podejmowane przez słabe niezależne – a często celowo skłócane – środowiska patriotyczne nie są w stanie zatrzymać dekompozycji państwa i pauperyzacji Polaków.

Uważamy, że potrzebą chwili jest oddolne, czyli realizowane na poziomach gmin, urzeczywistnienie idei uwłaszczenia Polaków na tej części majątku wspólnego, która rzutuje bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa narodowego. Bez wątpienia będzie to proces długi i trudny, gdyż początkowo konkretyzowany bez wsparcia administracji szczebla centralnego (a najprawdopodobniej w opozycji do niej), silnie ograniczony aktualnie obowiązującym prawodawstwem regulującym aktywność jednostek samorządu terytorialnego. Wymagać on będzie społecznej determinacji, ale i ostrożności w działaniu. Sukces przedsięwzięcia może być konsumowany w obrębie mieszkańców jednej gminy, ale jego poziom zwielokrotniać się będzie we współdziałaniu międzygminnym, a oczekiwana eskalacja musi przełożyć się na zmianę rozwiązań systemowych.

Fundamentem idei i jej spiritus movens jest powoływanie przez gminy banków municypalnych kreujących walutę lokalną (przy współdziałaniu międzygminnym przybierającej charakter waluty równoległej do centralnej złotówki) oraz co najmniej dwóch podmiotów prawnych: funduszu inwestycyjnego zamkniętego (ograniczonego do mieszkańców gminy spełniających określone kryteria, skupiającego prawa do majątku uwłaszczonego i wypłacającego dywidendę w walucie lokalnej, będącego formą prywatnej własności zbiorowej) oraz instytucji handlu detalicznego akceptującej walutę lokalną (współtworzącą międzygminną hurtową platformę zakupową). Do zasobów podlegających uwłaszczeniu według optymalnych rozwiązań i systematyk organizacyjnych (wzajemne relacje między funduszami gminnymi) należeć powinny jeszcze m.in. ujęcia wody pitnej, lasy państwowe, infrastruktura logistyczna (kolejowa, wodna, lotnicza) i surowce naturalne, co zagwarantuje utrzymanie polskiej kontroli nad nimi. Powołane do życia fundusze inwestycyjne wykazywać będą aktywność akwizycyjną i przejmować te przedsiębiorstwa, które działają w branżach uznanych przez nas za strategicznie. W ten sposób przywrócimy lub utrzymamy polską kontrolę nad nimi. Władze gminne wraz z funduszami inwestycyjnymi inicjować będą przedsięwzięcia w obszarze edukacji oraz opieki zdrowotnej. Prawo do objęcia niezbywalnych jednostek udziałowych tych funduszy przysługiwać będzie stałym mieszkańcom gmin posiadającym wyłącznie polskie obywatelstwo.

Bezpośrednim warunkiem zafunkcjonowania uwłaszczenia według jego zarysowania w niniejszym Manifeście jest uzyskanie wpływu na procesy decyzyjne realizowane z poziomu władz gminnych. Najpewniejszą drogą prowadzącą do tego jest skuteczny udział zorganizowanych środowisk prouwłaszczeniowych w wyborach samorządowych. Do tych najbliższych pozostały cztery lata, a więc jest to czas, który musimy spożytkować na opracowanie algorytmów i procedur osadzonych w obowiązującym prawodawstwie, a także na szeroką kampanię informacyjną. Powoływany do życia Szlak Uwłaszczeniowy jest oddolnym ruchem społecznym, którego formuła funkcjonowania zostanie poddana jak najszerszej dyskusji społecznej. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest aktywność każdego z nas.

Czytający te słowa Polaku!

Będziemy potrzebowali Twojej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Wspólnie podejmijmy wysiłek gwarantujący zarówno indywidualne bezpieczeństwo ekonomiczne każdego z nas, jak i strategiczne bezpieczeństwo narodowe i państwowe. Kłamią ci, którzy utrzymują, że państwo nie ma żadnych powinności wobec obywatela, a także ci, którzy przekonują, że obywatel nie ma żadnych obowiązków wobec państwa. My twierdzimy coś zgoła przeciwnego! Los państwa polskiego spleciony jest z Twoim losem, a jego pomyślność jest gwarancją Twojego spokoju i zasobności.

Już od dziś zaczynamy wytężoną pracę ukierunkowaną na przygotowanie warunków niezbędnych do zaprowadzenia polskich porządków najpierw w samorządach, a potem w obszarze całego państwa. Naszym celem jest osiągnięcie gotowości do przejęcia odpowiedzialności za każdą gminę, powiat i województwo. To, czy nam się to uda, zależeć będzie także od Twojej aktywności. Razem dopniemy swego na przekór wrogim zakusom!

Czekamy na Ciebie.

20 stycznia 2020 r.

Krzysztof Zagozda
Jacek Ciechanowski
Dariusz Klich
Robert Trybuła
Stefan Becker